Algemene voorwaarden 


Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pennenwereld.nl - hierna verkoper - met (een) derde(n) – hierna koper –, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door verkoper gedane aanbiedingen. Deze voorwaarden zullen immer prevaleren boven eventueel door koper(s) gehanteerde voorwaarden, voor zover althans schriftelijk niet anders is bedongen.

Offerte en orders
Alle offertes worden vrijblijvend uitgebracht zonder enige verplichting van verkoper, tenzij dit schriftelijk anders is vastgelegd. Orders kunnen door verkoper schriftelijk worden bevestigd. Eventuele bezwaren tegen een zodanige orderbevestiging dienen door koper binnen 5 dagen na datum der orderbevestiging schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke daarvan zijn partijen aan de inhoud van de orderbevestiging gebonden en wordt deze geacht de juiste verhouding tussen partijen weer te geven. Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers van verkoper zijn alleen bindend indien door verkoper schriftelijk bevestigd. Afbeeldingen, catalogi en tekeningen geven een algemene voorstelling van eventueel door verkoper gevoerde artikelen. De in een aanbieding opgenomen maten, gewichten, dan wel technische gegevens in de ruimste zin des woords, zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Normale, binnen de branche toelaatbare, afwijkingen zijn toegestaan.

Prijzen
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle prijzen af fabriek exclusief btw, behoudens ingeval van (particuliere) consumenten, speciale verpakkingen, transport, verzekering, invoerrecht etc. Ten tijde van de koop c.q. de opdracht, dan wel het tot stand komen van de overeenkomst, materiaalprijzen, salarissen, sociale lasten etc. Een verhoging of verlaging in een meerdere kostenfactoren kan door de verkoper te allen tijde worden verrekend, althans na 3 maanden.

Levering
Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient koper verkoper schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal een maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Verkoper zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot aansprakelijkheid leiden van verkoper, behoudens in geval van opzet of grove schuld, noch heeft koper het recht de bestelling te annuleren, dan wel de ontvangst van de roerende zaken te weigeren. Verkoper behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren en overeenkomstig te factureren. De betalingsverplichting gaat in na facturering. Ingeval van levering op afroep verblijven de roerende zaken - zolang niet afgeroepen – voor rekening en risico van de koper onder verkoper. Koper is verplicht binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooral overeengekomen termijn, dient koper in ieder geval binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst af te roepen. Bij gebreke van een afroep binnen vorenbedoelde termijnen heeft verkoper het recht de verkochte roerende zaken in rekening te brengen, dan wel de overeenkomst door eenvoudige mededeling, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, onverminderd verkopers recht op schadevergoeding, w.o. begrepen eventuele kosten van opslag.

Als koper in gebreke blijft met de betalingen is verkoper niet gehouden tot verdere levering en is verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden met behoud van de verplichting van koper om verkoper schadeloos te stellen. Verkoper is gerechtigd meer- dan wel minderleveringen van maximaal 10% van de bestelde hoeveelheid uit te voeren en aan koper te berekenen. Een bij aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der roerende zaken juist weer te geven, tenzij koper eventuele bezwaren daartegen terstond schriftelijk kenbaar maakt aan verkoper. Ingeval koper tijdig melding heeft gemaakt, heeft hij niet het recht betaling op te schorten van hetgeen wel (naar behoren) is geleverd, behoudens althans in geval van andersluidende dwingende wetsbepalingen Indien levering volgens een monster is overeengekomen, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee kwaliteit van de roerende zaken. Roerende zaken reizen immer voor rekening en risico van de koper, behoudens in geval van artikel 7:11 BW. Koper is te allen tijde gehouden diens medewerking aan de levensbehandeling te verlenen. Koper draagt behoudens anders luidend beding zorg voor de lossing der roerende zaken.

Reclames
Verkoper levert in overeenstemming met hetgeen in de handel in de betrokken zaak normaal en gebruikelijk is, behoudens een door verkoper verstrekte schriftelijke garantie omtrent hoedanigheid. Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na datum van levering schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt. Koper is gehouden de roerende zaken terstond na ontvangst op de deugdelijkheid te inspecteren. Ingeval van een terechte en tijdige reclamatie is verkoper nimmer tot meer gehouden, dan tot herlevering van de roerende zaken waarop de reclamatie rust over te gaan, dan wel te zijner keus een billijke schadevergoeding te betalen, welke evenwel nimmer hoger is dan het factuurbedrag, c.q. de waarde van de roerende zaken waarover is gereclameerd. Iedere verdere gehoudenheid tot vergoeding van schade, indirecte daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens verkoper. Een terechte en tijdige reclame op een deel der geleverde roerende zaken schort de betalingsverplichting van de overige roerende zaken niet op, behoudens althans andere luidende dwingende wetsbepalingen.

Betaling
Betaling dient te allen tijde contant en zonder enige korting te geschieden, behoudens een door verkoper op facturen, dan wel andere schrifturen aangeduide betalingstermijn. Is een betalingstermijn vergund, dan dient betaling uiterlijk te geschieden binnen deze termijn, doch in alle gevallen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum middels betaling in contanten ten kantore van de verkoper, dan wel op een door verkoper aangegeven bank- of girorekening. Verkoper is gerechtigd op diens facturen een kredietbeperkingstoeslag van 2% op te nemen, welke bij niet betaling op de vervaldag onvoorwaardelijk is verschuldigd.

Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert koper van rechtswege in uitdrukkelijke verzuim en gebreke, derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan is de totale vordering van verkoper, ook van facturen waarvan de vervaldag nog niet is verstreken, terstond en ineens opeisbaar. Eventueel aangeduide kortingen komen alsdan te vervallen en koper wordt aan verkoper een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd. Voorts is koper aan verkoper verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, welke verkoper moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke incassokosten bij het ter incasso uit handen geven van een vordering worden gefixeerd op 15% van het ter incassogegeven bedrag, zulks zonder maximum en met een minimum van € 25,-.

Uit het enkele feit, dat verkoper zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Ingeval in het kader van incassomaatregelen het faillissement van koper wordt aangevraagd, is deze eveneens de in het betreffende Arrondissement gebruikelijke kosten faillissementsaanvrage verschuldigd. Ingeval koper in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens roerende zaken of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is verkoper gerechtigd – ongeacht enig getroffen regeling c.q. niet verstreken betalingstermijn – de overeenkomst (voor het nog niet uitgevoerde gedeelte) te ontbinden en reeds geleverde roerende zaken terug te nemen, c.q. is de vordering van verkoper ineens een geheel opeisbaar, een en ander onverminderd verkopers recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en eventuele ontstane incassokosten.

Eigendomsoverdracht
Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vordering en genoemd in art. 3:92, lid 2 B.W. volledig zijn betaald. Zolang de eigendom van de zaken niet op koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, of een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen, indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper. Voornoemde opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.

Bijzondere omstandigheden
Ingeval van faillissement, surseance van betaling, eigendomsoverdracht van het bedrijf van koer, dan wel van verkoper, opzet dan wel schuld van het personeel van verkoper, ingeval van: tekorten aan materialen, stakingen, uitsluitingen, inmenging, weg vallen van het transport en verder alle omstandigheden buiten de controle van verkoper, dan wel in het geval dat zodanige wijziging van omstandigheden plaatsvindt, dat verder nakomen van de verplichtingen van verkoper redelijkerwijs niet kan worden verwacht, dan wel feitelijk onmogelijk is, dan is verkopergerechtigd haar offertes in te trekken, leveringen op te schorten of de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enigerlei schadevergoeding.

Gehele overeenkomst
Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit enige overeenkomst gesloten met verkoper voortvloeit, dan zal hij door dat enkele feit, zonder dat daartoe in gebreke stelling door verkoper noodzakelijk is, in gebreke zijn, en heeft verkoper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd alle andere hem toekomende rechten.

Het van toepassing zijnde recht
Op alle aanbiedingen van verkoper, tussen hem en koper tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen kopper en verkoper worden bij uitsluiting berecht door de rechter binnen wiens ressort verkoper, dan wel koper is gevestigd, zulks ter keuze van verkoper, behoudens althans dwingende wetsbepalingen.

Media en nieuws

Pennenwereld.nl lanceert nieuwe webshop voor al uw schrijfwaren.
Lees meer